Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Закарпатська Торгово-промислова палата
«Враховуючи сьогоднішню економічну ситуацію, необхідність у наданні практичної допомоги малому, середньому та крупному бізнесу України в налагодженні, відновленні чи створенні нових виробництв, які в свою чергу будуть сприяти створенню нових робочих місць., збільшенню доходів суб’єктів господарювання та зростання бюджетних надходжень, є одним з найбільш ефективних шляхів стабілізації економічного зростання нашої держави.
Члени Палати, Закарпатська ТПП всілякими ресурсами, всіма наявними можливостями готова підтримати Ваші кроки з популяризації українських товарів, українського товаровиробника не тільки на внутрішньому, але й на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Перелік установ та розробок НАН України - Відділення наук про Землю  
Параметри: Довідкова інформація

 

Перелік установ НАН України, що прийняли участь у  виставці спеціалізованого обладнання  та технологій „Наука-виробництву”.

Відділення наук про Землю. Опис експонатів (розробок)

Інститут геологічних наук НАН України

Методика структурно-термо-атмогеохімічних досліджень (СТАГД) - комплекс маловитратних методів для геоекологічних досліджень, структурного картування та прогнозної оцінки покладів вуглеводнів. Від подібних методик відрізняється високою інформативністю, швидкістю проведення польових і лабораторних досліджень, низькою вартістю та можливістю прогнозного районування території робіт з виділенням еколого-небезпечних чинників та перспективних ділянок на пошуки вуглеводнів.  Для підвищення ефективності робіт на суходолі та в морських акваторіях розроблені та виготовлені оригінальні термозонди та пробовідбірники-дегазатори. Ефективність СТАГД при пошуках вуглеводнів доведена на ряді родовищ вуглеводнів і перспективних площ України.
 
Методика обстеження еколого-геологічного стану техногенно нвантажених територій - Основою методики є комплексне виконання польових робіт, лабораторних експериментів та математичного моделювання процесів міграції легких нафтопродуктів (авіаційного гасу) у геологічному середовищі. Метою досліджень є визначення основних закономірностей розповсюдження легких нафтопродуктів на територіях, що забруднюються в результаті багаторічних витрат пального на об’єктах його зберігання, транспортування і розподілення, які входять до інфраструктури авіаційних комплексів. Результати досліджень використовуються для оцінки еколого-геологічного стану забруднених ділянок, прогнозу виникнення небезпечних ситуацій та обгрунтування заходів щодо локалізації осередків забруднення.
 
Атлас «Геологія і корисні копалини України»
 
Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України
 
Супутникові технологїї для вирішення нафтогазопошукових завдань на суходолі - Спосіб підвищення ефективності нафтогазопошукових робіт шляхом впровадження супутникових технологій
 
Нова супутникова технологія пошуків покладів нафти і газу на шельфі Чорного моря - Спосіб підвищення ефективності нафтогазопошукових робіт на шельфі шляхом впровадження супутникових технологій
 
Нові технології для прогнозу врожаю на основі використання супутникових даних - Розробка, удосконалення та регіональна адаптація прогнозування врожайності зернових культур та оцінки стану агрофітоценозів на основі використання космічних знімків
 
Дослідження геоекологічного стану урбанізованих територій заплави Дніпра засобами ДЗЗ/ГІС – технологій (на прикладі району Оболонь, м. Київ) - Визначення та прогнозування поширення несприятливих природно-техногенних процесів в межах урбанізованих територій заплави Дніпра.
 
Аерокосмічна інформація, ГІС-технології при вивченні екологічного стану території нафтогазових родовищ Прикарпаття - Досліджено екологічний стан території нафтогазових родовищ Прикарпаття
 
Оцінка геоекологічного стану промислових територій на основі ландшафтно-системного підходу і даних дистанційного зондування Землі - Дана оцінка геоекологічного стану промислових територій з використанням матеріалів дистанційного зондування
 
Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про ЗемлюІГН НАН України
 
Експрес-технологія „прямих” пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів геоелектричними методами - Розроблена технологія (комплекс геофізичних методів) дозволяє оперативно, у максимально стислі терміни та з мінімальними фінансовими витратами ефективно вирішувати широкий комплекс екологічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та геолого-геофізичних задач.
 
Видання центру - Журнал Геоінформатика, збірники науккових праць, словники, книжки
 
Інформація про діяльність центру - Видавгництво, міжнародне співробітництво, організація конференцій
 
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
 
Національна академія наук – для сейсмічного захисту населення та економіки країни - Результати досліджень в галузі сейсмічного захисту населення та економіки країни. Сейсмічна станція для інженерно-сейсмометричних досліджень. Державні будівельні норми – монографія.
 
Багатозондовий прилад радіоактивного каротажу з реєстрацією повільних і надтеплових нейтронів СНК-89 - Прилад призначений для проведення геофізичних досліджень в обсаджених і необсаджених нафтових і газових свердловинах з метою виділення колекторів, визначення їх пористості, характеру насичення, оцінки літологічних особливостей тощо.
 
Швидкісні неоднорідності і рельєф границі розділу Мохоровічича мегаблоків і шовних зон Українського щита - Сейсмічні (у першу чергу швидкісні) характеристики й неоднорідності земної кори, а також рельєф розділу Мохоровичича (М) Українського щита за даними регіональних геофізичних досліджень методом ГСЗ.
 
Магнітне поле на території України і його характеристики - Карта аномального магнітного поля (ΔТ) на території України. Регіональна компонента аномального магніт-ного поля. Карта локальної компоненти аномального магнітного поля (ΔТ)а.лок. Регіональна компонента аномального магнітного поля Східно-Європейської платформи. Регіональні магнітні аномалії (+Т)а Українського щита і суміжних територій. Екологічна збуреність магнітного поля на території України.
 
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
 
Апаратурно-методичний комплекс електромагнітного діагностування геосередовищ еконебезпечних територій - Розробку проведено з метою створення методики та апаратури електромагніт­ної оцінки стану при поверх-невого геологічного середовища для визначення пара­мет­рів і динаміки розвитку екологічно небезпечних процесів, зумовлених техногенними і при­род­ними фак-торами. Основні технічні характеристики: Максимальний імпульсний струм генератора (А): 10. Форма збуджуючого струму: знакозмінні, розділені паузами імпульси. Поч. час реєстрації сигналів індук. поля (мкс):0,1. Мінім. крок дискретизації вимірів в часі (мкс): 0,1. Амплітудний діапазон вимір. сигналів (дБ): 100. Типи електророзвідкувальних установок: магнітні (Q×q – “контур в контурі”), електричні (АВ-МN – „диполь–диполь”), комбіновані (АВ-q – „диполь–контур”). Допустимі лінійні розміри контурів (м): Q = 1,5´1,5 ¸ 50´50, q = 1,0´1,0 ¸ 50´50. Вимірювані величини: сигнали індуков. поля (В), імпульсний струм (А), нормовані сигнали U/I Форма (В/А) представлення даних: цифрова.Джерела живлення: акумуляторні батареї 12В
 
Інститут географії НАН України
 
Національний атлас України - Інформація про Національний атлас України та його блоки
 
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України
 
Перспективи розвідки і видобування самородної міді в Україні - Схеми та блоки-діаграми демонстрації перспектив видобування міді
 
Мас-спектрометр з індуктивною зв’язаною плазмою TherfoFinnigan - Застосовується в геології, екології, медицині, хімії, археології, ювелірній справі.
 
Element-2 - Центр колективного користування приладами
 
Система лазерної абляції NEWWAVEUP-193 SS
 
Мікрохвильова система розчинення зразків MilestoneETHOS-1
 
Система очистки води MilliporeDirectQ3 UV
 
Алмази України. - Мінералогічні, геохімічні та петро-логічні критерії прогнозу і пошуків родовищ алмазу на Українському щиті та його схилах - Схеми та блоки-діаграми демонстрації перспектив видобування.
Алмази України.  
 
Демонстрація ювелірних та коштовних мінералів із родовищ України - Демонстраційна вітрина із мінералами
 
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
 
Практичне значення карти пограничних регіонів Польських і Українських Карпат. - Охарактеризовані перспективні багаточисленні природні нафтогазопрояви і старі нафтопромисли.
 
Виділення та діагностики карбонатних порід-колекторів у відкладах візейської “плити” Срібненького прогину ДДЗ” - Демонстрація методичних рекомендацій, які передані в НАК “Нафтогаз України”.
 
Прогнозування комплексу корисних копалин, пов’язаних з евапоритами та осадовими відкладами морського генезису. - Продемонстрований прогноз для покладів калійних солей і мінеральних вод певного хімічного складу.
 
Інститут проблем природокористування та екології НАН України
 
Техногенні родовища - Пропонуються нові схеми форму-вання, консервації та промислового освоєння техногенних родовищ залізної і марганцевої сировини
 
Техногенез та кислотні дощі - Пропонуються нові схеми градирен і конструкції бризкальних форсунок
 
Туризм у кар'єрі (до Євро-2012) - Пропонується програма відродження та використання порушених гірничими роботами земель (створення заказників, екокоридорів, відновлення екосистем)
 
Екологоорієнтовані технології надрокористування - Пропонується нова екологоорієнтована технологія, яка забезпечує збереження земельних масивів і водночас підвищення ефективності відкритої розробки крутопадаючих родовищ
 
Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України
 
Гідролокатор бокового огляду ГБО-100М - Призначений для визначення деталей донного рельєфу, картографування дна за даними панорамної гідролокаційної сполученими з даними супутникових навігаційних систем.
 
Гідролокатор бокового огляду ГБО-50 - Призначений для дообстеження найбільш відповідальних ділянок з дуже високою розрізнювальною здатністю
 
Гідролокатор бокового огляду ГБО-100МП - Гідролокатор бокового огляду ГБО-100МП забезпечує: огляд дна в діапазоні глибин від 5 до 100 м зі смугою огляду на кожний борт при глибині 10 м -не менше 30 м, при глибині 100м - не менше 400 м з розрізнювальною здатністю по дальності 0,25 м в діапазоні 0-100м, 0,7 м в діапазоні 0-200м, 2.0м в діапазоні 0-800м., виявлення з імовірністю Р(0,9 затонулих об'єктів і елементів донного рельєфу з мінімальним еквівалентним радіусом 0,3-3,0м ( залежно від глибини, типу ґрунту, характеру рельєфу, продуктивність обстеження до 4,3 км2/година
 
Гідролокатор бокового огляду ГБО-100МПА - Нові функціональні можливості: інтерфейс для прийому навігаційної інформації (курс, швидкість, час, координати); контроль траєкторії судна через вивід на дисплей схеми галсів; реєстрація інформації на магнітні носії; підвищення ймовірності виявлення малорозмірних об'єктів.
 
Малогабаритний ехолот ЕМ-100 - Призначений для встановлення на яхтах, катерах та інших маломірних суднах. Ехолот забезпечує: вимірю-вання глибин в діапазоні 0,5-100 м при швидкості носія до 12 вузлів; графічне і цифрове відображення глибини на дисплеї ПЕОМ; комплексування даних ехолота з інформацією приймача GPS (координат, часу і швидкості); реєстрацію даних на жорсткому диску ПЕОМ в файловому вигляді; можливість повторного відображення на екрані монітора; звукову сигналізацію про вихід на задану або небезпечну глибину; створення електронного планшету для відображення траєкторії руху носія, в тому числі з прив'язкою до карти місцевості.
 
Експериментальний зразок параметричного профілографу - Параметричний профілограф призначений для отримання інформації про склад донного ґрунту по розрізу для рішення задач: визначення типів ґрунтів, які складають шари; виділення в розрізі донних відкладів відбиваючих меж, що розділяють шари; безперервне простеження відбиваючих меж профілю; оцінка акустичних і фізико-механічних характеристик донних відкладів; оконтурювання в просторі положення об'єктів, однорідних за фізико-механічними властивостями.
 
Приклади профілювання морського дна - отримані наукові результати
 
Характерні ехограми донних об’єктів - отримані наукові результати
 
Комплексне відображення та аналіз гідролокаційної та навігаційної інформації - отримані наукові результати
 
Аналіз даних для визначення особливостей структури дна - отримані наукові результати
 
Моделювання структури шаруватого дна - отримані наукові результати
 
Наукові результати, отримані в Антарктиді - отримані наукові результати
 
Відеопрезентація про найважливіші досягненнями Центру - отримані наукові результати
 
Збірник наукових праць «Гідроакустичний журнал» №№1,2,3,4,5 - Видаються статті, присвячені вирішенню окремих фундаментальних та прикладних проблем геогідроакустики, океанології, гідрофізики, океанографії, створення та застосування сучасних гідроакустичних засобів для досліджень Світового океану. Для наукових та інженерно-технічних працівників, які спеціалізуються в галузі теоретичної та прикладної гідроакустики.
 
Морський гідрофізичний інститут НАН України
 
Оперативна океанографія - Супутниковий моніторинг основних фізичних полів и явищ (температура поверхні моря, колір морської води)
 
Метан у Чорному морі - Про дослідження газогідратів, які є енергетичним ресурсам майбутнього
 
Льодовий покрив в Азовському морі - Зображення Азовського моря
 
Кадастрова оцінка пляжів - Методика оцінки пляжів по трьом показникам: економічному геоморфологічному і соціальному
 
Сценарії розвитку катастрофічних паводків - Гідравлічна модель водотоку
 
Оперативна океанографія
 
Монографії і наукові журнали - Результати досліджень інституту
 
Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України
 
Загальна інформація про установу - Коротка історична довідка, структура інституту, основні наукові напрямки діяльності
 
Розробки УкрНДМІ в області геомеханіки - Охорона гірничих виробок, забезпечення екологічної безпеки вуглевидобувних районів, управління напружено-деформованим станом гірничого масиву. Розрахунок зрушень і деформацій земної поверхні при відпрацюванні вугільних пластів в складних і маловивчених гірничо-геологічних умовах: при відпрацюванні світ круто падаючих пластів; за наявності розривних тектонічних порушень і сінклінадльних складок. Раціональна підробка будівель і споруд на вугільних родовищах.
 
Розробки УкрНДМІ в області геофізики - Пошуки нафти та газу. Виявлення ділянок підвищеної газоносності і прогноз мілко амплітудної тектонічної порушеності. Математичне моделювання процесів розповсюдження сейсмічних коливань в товщі гірських порід, що містять корисні копалини
 
Інноваційні розробки - Розробка бурового еколог-аналітичного комплексу (БЕАК). Технологія часткового відпрацювання запасів вугілля в охоронних (запобіжних) вугільних цілинах.
 
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України
 
Використання методів чисельного моделювання для прогнозу погоди та дослідження атмосферних процесів - На основі методів чисельного моделювання здійсню-ються розрахунки значень та побудова прогностичних полів найважливіших метеорологічних величин: температури та відносної вологості повітря, швидкості і напрямку вітру, опадів і вологовмісту хмар.
 
Чисельний прогноз регіонального клімату України на основі сценаріїв можливих глобальних кліматичних змін у XXI столітті - Чисельне моделювання здійснено із застосуванням існуючих глобальних та регіональних кліматичних моделей для основних можливих сценаріїв змін клімату в ХХІ столітті.
 
Станція прийому та обробки супутникової інформації з геостаціонарних та полярно-орбітальних метеорологічних супутників через систему EUMETCast - Система дозволяє оперативно отримувати цифрову інформацію з геостаціонарних метеорологічних супутників з періодичністю до 15 хвилин (дані, які надходять з полярно-орбітальних супутників NOAA та METOP оновлюються один раз у дві-три години).
 
Хроностратиграфічний метод датування з використанням свинцю-210 - Для хроностратиграфічного аналізу донних відкладів водойм за останні 100-150 років використовується метод радіоізотопного датування за нерівноважним свинцем-210 (період напіврозпаду 22 роки).
 
Комплексний нефелометричний вимірювач метеорологічних параметрів - Комплексний нефелометричний вимірювач метеопараметрів забезпечує в автоматичному режимі вимірювання, відображення та архівацію метеорологічної оптичної дальності видимості, кількості, інтенсивності та 11 видів опадів.
 
Датчик погоди оптичний - Двоканальний вимірювач оптичний визначає інтенсивність опадів і їхній тип за класифікацією ВМО SYNOP.
Комплексна басейнова система прогнозування паводків у Закарпатті - Басейнова прогностична система в Закарпатті забезпечує високий рівень інформативної здатності служби гідрологічного оповіщення. Як основа методичної бази системи слугують математичні моделі формування дощового та сніго-дощового стоку.
 
Система короткотермінового прогнозування льодового режиму на річках і водосховищах України - Система слугує для короткотермінового прогнозування льодових явищ в осінньо-зимовий і весняний періоди на 23 ділянках водних об’єктів України.
 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ ООН Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки